KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Factors that affect investment in securities of Stock Exchange of Thailand )

สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย

ABSTRACT

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ คำนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการ และประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจากแบบจำลอง พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สรอ. อัตราเงินเฟ้อ เงินลงทุนจากต่างประเทศ อัตราส่วนราคาต่อกำไร ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อพยากรณ์ ตัวแปรตาม (เนื่องจากค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ) จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ( ตัวแปรอิสระมีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์) และปฏิเสธสมมติฐาน H0 ส่วนตัวแปรอิสระ อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน และ ค่าคงที่ ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อพยากรณ์ ตัวแปรตาม (เนื่องจากค่า Sig. มีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 (ตัวแปรอิสระไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ) และปฏิเสธสมมติฐาน H1 และจากสมการ เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระมีเครื่องหมายเป็นบวก แสดงว่า ปัจจัยอิสระที่มีผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ Foreign Trading / Million Baht อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น/ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนปัจจัยที่มีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระมีเครื่องหมายเป็นลบ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สรอ. อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรประเภท 14 วัน การทดสอบโดยประมาณด้วยค่าสถิตินั้น จะเห็นว่า R = .973 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบจำลองสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปรตามคือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ได้ร้อยละ 97.30 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ถูกปรับค่าแล้ว มีค่าเท่ากับ .941 คือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบจำลองสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 94.10 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5.90 เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ส่วนค่า Durbin-Watson = .976 หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีความในทิศทางบวก และยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ ยิ่งมีความสัมพันธ์กันมาก

KEYWORDS

ปัจจัย การลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Factors investment in securities Stock Exchange of Thailand

FULL TEXT: