KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(ACTION RESEARCH TO DEVELOP READING HABITS OF PRATHOM SUKSA 5 STUDENTS IN BANRAIRUAMVITTAYAKARN SCHOOL UNDER KANCHANABURI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 )

สารินี ฉันทปราโมทย์

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 12 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น แบบวัดพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า 1. ขั้นการวางแผน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.67,  = 0.66) และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 2. ขั้นการปฏิบัติ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก ( = 3.88,  = 0.70) 3. ขั้นการสังเกต พบว่า นิสัยรักการอ่านของนักเรียนก่อนได้รับการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ย (=53.33) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (=4.44) และหลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ย (=77.58) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (=7.39) 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน หลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24.25

KEYWORDS

วิจัยเชิงปฏิบัติการ, การพัฒนา, นิสัยรักการอ่าน Action research, develop, reading habit

FULL TEXT: