KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบัณฑิต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน
(FACTORS AFFECTING ON THE SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPETENCIES : CASE STUDY OF UNDERGRADUATE STUDENT IN THE NORTHEN UNIVERSITIES )

เกศินี บุญญานันต์

ABSTRACT

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง และมหาวิทยาลัยอื่น 4 แห่ง รวม 678 คน เก็บรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 18 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 78.85 ที่องศาอิสระเท่ากับ 66 ค่า p เท่ากับ 0.13 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.99 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.016 และค่า AGFI เท่ากับ 0.97 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมมีระดับความน่าเชื่อถือ (R2) เท่ากับ .74 ได้แก่ ความเชื่ออำนาจในตน (.26) รูปแบบการเรียนการสอน (.19) เจตคติต่อการเรียน (.19) ความฉลาดทางอารมณ์ (.15) พฤติกรรมผู้สอน (.11) บรรยากาศการเรียนรู้ (.08) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (.02)

KEYWORDS

ปัจจัยที่ส่งผลความสามารถบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน องค์ประกอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี &T competencies, The upper northern universities, Factors Affecting on the Science and Technology Competencies.

FULL TEXT: