KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การสร้างกลุ่มอาชีพหัตถกรรม และสินค้าเครื่องประดับจากดินปั้น (บ้านไอดิน) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
(Grouping of Handicrafts and Decorations from Clay (BaanIdin) in MuangTak, Tak )

พัชรินทร์ เครือเทพ

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากดินปั้น(บ้านไอดิน) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากดินปั้น (บ้านไอดิน) และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพหัตถกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์จากดินปั้น (บ้านไอดิน) โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ประกอบการ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ สินค้าเครื่องประดับจากดินปั้น (บ้านไอดิน) อำเภอเมือง จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางราชการกลุ่มส่งเสริมงานด้านสินค้า OTOP คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก และผู้นำชุมชน ผู้วิจัยได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 5 คน ส่วนกลุ่มผู้บริโภค ผู้วิจัยได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาจากการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพหัตกรรมจากดินปั้น(บ้านไอดิน) มี 3ด้าน คือ ด้านการผลิตที่ไม่ทันตามกำหนดเวลา ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และด้านการหาช่องทางการตลาด 2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากดินปั้น (บ้านไอดิน) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่เลือกซื้อเพื่อความสวยงาม มีลักษณะเรียบง่าย รองลงมาคือด้านการออกแบบ ซึ่งมีตราสินค้าที่ชัดเจน ช่วยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย และมีราคาที่เหมาะสม 3. แนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพหัตถกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์จากดินปั้น (บ้านไอดิน) อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้านการผลิตสินค้าที่ไม่ทันตามกำหนดเวลา ควรมีแนวทางในการรับสมัครพนักงานเพิ่ม มีการฝึกอบรมวิธีการปั้นในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ ควรมีนำวัสดุ จักสานมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า ใช้วัสดุที่สร้างแรงจูงใจให้ซื้อสินค้า และด้านการหาช่องทางการตลาด ควรมีการจัดนิทรรศการนำเสนอสินค้า การเปิดร้านใหม่ตามศูนย์การการค้า การส่งตัวแทนไปนำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าเครื่องประดับ และเปิดช่องทางการขายในระบบออนไลน์

KEYWORDS

The Group of Handicraft, Decorations from Clay, Marketing Channels

FULL TEXT: