KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.2 July-December 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้หญิงในงานเขียนของซูถงและอันหนีเป่าเป้ย จากเรื่องเมียหลวงเมียน้อยและ ดอกบัว
(Su Tong and Annie Baby?s female images compared ---- to )

ธนเดช ทิวไผ่งาม

ABSTRACT

รับความสนใจของผู้อ่านส่วนมากนักเขียนจะเน้นสตรีเป็นหลัก แต่ยกเว้น Su Tong ภาพลักษณ์ผู้หญิง ในแบบของ Su Tong นั้น ถือวา่ เปน็ การผูกเรื่องหลักของโลกวรรณกรรมของเขา ไมเ่ หมือนดังเชน่ นักเขียนชาย ที่ส่วนมากมักจะวางภาพลักษณ์ของผู้หญิงในแบบดั้งเดิม การเขียนของ Su Tong นั้นจะเป็นเอกลักษณ์ เช่น เรื่องคุ้นเคยทั่วไป พรรณนาถึงความรู้สึกภายในของผู้หญิง ความพยายามของผู้หญิงที่มีต่ออุดมการณ์ ดังนั้นจึงเปน็ ที่มาของความสนใจในชะตากรรมของผูห้ ญิง ความคิดเกี่ยวกับมนุษยชาติ นอกจากนี้ นักเขียนจีน ร่วมสมัยอย่าง Su Tong ที่เรารู้จักกันในผลงานที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในแบบของ Su Tong ในเรื่อง “Kathrine” นั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิง ตัวละครหลักของนวนิยายของเขาส่วนมากจะเป็น เรื่องราวชีวิตส่วนตัว ชะตากรรมของผู้หญิงแต่ละคนที่ไม่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน คาแร็กเตอร์ของผู้หญิงจะมี อำนาจและจะต้องระมัดระวังที่เขียนให้ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีนักเขียนชายคนไหนในยุคใหม่เลยที่จะแสดง ให้เห็นถึงแง่มุมทางจิตวิทยาของผู้หญิงอย่างเขา นวนิยายของ Su Tong ส่วนมากจะบรรยายถึงภาพลักษณ์ ของผูห้ ญิงที่ประสบความสำเร็จที่มีอายุอยูใ่ นชว่ ง 30-40 ป ี ดังเชน่ Songlian ในเรื่อง “Wives and Concubines” เป็นผู้หญิงยุคใหม่ “54” ที่แสดงให้เห็นถึงคลื่นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมใหม่ต่อครอบครัวแบบเก่า สำหรับนักเขียน ผู้หญิงก็จะมีเอกลักษณ์ที่อ่อนไหวและแสดงถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เติบโตมา ซึ่งจะ เผยให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของผู้หญิงสมัยใหม่ ซึ่ง Annie Baby ก็เป็นหนึ่งในนั้น เชื่อว่าการสร้างสรรค์ของ Annie Baby นั้นมีความพิถีพิถันมาก ผลงานของ Annie Baby เริ่มตน้ จากเครือขา่ ยอินเทอรเ์ น็ต เธอกลายเปน็ บุคคลที่มีชื่อเสียงมากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เธอบรรยายภาพลักษณ์ของผู้หญิงของเธอเป็นผู้หญิงในสังคมเมือง ที่ข้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของตลาดและการเจริญเติบโตของเมือง อาจจะกล่าวได้ว่า ทั้งการสร้างสรรค์ในรูปแบบและเนื้อหาของ Annie Baby เป็นผลกระทบโดยตรงของ “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม” ที่ทันสมัย ดังนั้น ผู้เขียนตั้งใจที่จะยกตัวอย่าง ผลงานของ Annie Baby ที่ชื่อว่า “Lotus” เป็นการแสดงถึงการอยู่รอดของผู้หญิงในสังคมสมัยใหม่ บทความฉบับนี้เน้นถึงการเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้หญิงในเรื่อง “Wives and Concubines” และเรื่อง “Lotus” ที่นำไปสู่ความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นในความแตกต่างของภาพลักษณ์ของผู้หญิงในเรื่อง “Wives and Concubines” และเรื่อง “Lotus” ที่เน้นถึงลักษณะทางด้านจิตวิทยาของผู้หญิงกับลักษณะทางด้าน อุดมการณ์ของผู้หญิง ช่วงเวลาเป็นรูปแบบของการแสดงถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงและผู้เขียนมีแนวโน้มที่จะ แสดงถึงคา่ นิยม แสดงใหเ้ ห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความเสมอภาคของผูห้ ญิงและสิทธิสตรี ผูห้ ญิงยุคกอ่ นเผยใหเ้ ห็น ถึงประเด็นความแตกต่างของผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน

KEYWORDS

Su Tong, Annie Baby, “54” ความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมใหม, สมัยใหม, ภาพลักษณส์ ตรี

FULL TEXT: