KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.2 July-December 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

วิเคราะห์ปมปัญหาชีวิตสมรสของปัญญาชนในสังคมเมืองผ่านงานเขียนของหวังไห่หลิงชุดชีวิตสมรสแบบได้แก่เรื่องจูงมือการหย่าแบบจีนและการแต่งงานยุคใหม่
(The Urban Intellectuals? Marital and Family Problems Described by Wang Hailing??Take Holding Hands,Chinese-style Divorce, New Era of Marriage as Examples )

วิชญาฎา อำนาจธนากุล

ABSTRACT

Wang Hailing เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากและยังเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ในประเทศจีน ผลงาน ของเธอเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านและผู้ชมในปีที่ผ่านมา เธอได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “Holding hands”, “Chinese-style Divorce”, “New Era of Marriage” และชุดนวนิยายเกี่ยวกับการแต่งงาน นอกจากนี้ ยังรวมถึงละครโทรทัศน์ที่ใช้ชื่อเดียวกันและยังคงเป็นที่นิยมอยู่ในโทรทัศน์ รวมถึงการใช้ชื่อครอบครัวของ Wang Hailing ส่วนธีมหลักของงานเธอนั้นจะเกี่ยวกับการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ภายใต้ชื่อเรื่อง “การแต่งงานแบบจีนของนักเขียนครั้งแรก” เธอใช้วิธีการเขียนที่เน้นความเป็นจริง บรรยายให้เห็นถึงภาพชีวิต การแต่งงานที่เป็นจริงจากแง่มุมที่แตกต่าง แสดงให้เห็นถึงปัญญาชนร่วมสมัยในสังคมเมืองประสบปัญหา เกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ยังถ่ายทอดผ่านผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ในแนวคิดที่ว่า “ภาวะการแต่งงานที่เป็นผู้นำ” ปัจจุบันความกังวลที่เพิ่มขึ้นของสตรีเกี่ยวกับความรักและ การแต่งงานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและสภาพครอบครัวเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน ประเทศจีนอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความรู้สึกของคนในครอบครัว ความคิด เกี่ยวกับการแต่งงาน ค่านิยมต่างๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อน ปัญหาของการแต่งงานและครอบครัว ยังคงเปน็ ประเด็นรอ้ นทางสังคม และยังเปน็ ที่มาของดา้ นกฎหมาย ดา้ นสังคมวิทยา ดา้ นจิตวิทยา ดา้ นวรรณกรรม และด้านอื่นๆ รวมถึงยังเป็นที่มาของการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและความสนใจต่างๆ Wang Hailing เขียนเรื่องราวที่เป็นจริงและบรรยายถึงการแต่งงานที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงความเจ็บปวดของการแต่งงาน แต่ในขณะเดียวกันก็เตือนถึงการดูแลชีวิตการแต่งงาน อย่างมีเหตุผล รวมถึงมุมมองที่มีเหตุผลตามแบบค่านิยมดั้งเดิม ส่วนใหญ่แล้วตัวละครของ Wang Hailing จะสื่อถึงภาพลักษณ์ของปัญญาชน ซึ่งมักจะเป็นชนชั้นไอที บ้างก็เป็นศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ บ้างก็ เปน็ อาจารยใ์ นมหาวิทยาลัย มีระดับการศึกษาและระดับรายได ้ และมุมมองดา้ นอื่นๆ พวกเขามักจะเปน็ ชนชั้นสูงในสังคมเมือง พวกเขาอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความฉลาด และสะท้อนถึงเหตุผลสำหรับ ข้อโต้แย้งเรื่องการแต่งงานและคุณค่าทางจิตใจของชีวิตคู่ของพวกเขา ชีวิตการแต่งงานของพวกเขาค่อนข้าง ที่จะไร้พันธนาการ แต่อย่างไรก็ตาม ชีวิตจริงของการแต่งงานและครอบครัวนั้นไม่มีความสุข ดังนั้น การเขียน ของ Wang Hailing จึงบรรยายถึงปัญหาของการแต่งงานและครอบครัวของปัญญาชนอย่างมีนัยสำคัญ ผลงานของ Wang Hailing เรื่อง “Holding hands”, “Chinese-style Divorce”, “New Era of Marriage” ถูกเรียกว่า “อวสานการแต่งงาน” เป็นแง่มุมที่แตกต่างที่บรรยายถึงปัญหาของการแต่งงานและ ครอบครัว เช่น เรื่อง “Holding hands” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงานที่มีปัญหามาจากภายนอก และนำ ไปสู่การแตกแยกโดยมีสาเหตุมาจากมือที่สาม เรื่อง “Chinese-style Divorce” เป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหา ภายในที่บรรยายถึง “สามีที่ให้เกียรติภรรยาของเขา” ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดแบบดั้งเดิม และนำไปสู่การล่ม สลายของการแต่งงานในที่สุด สำหรับเรื่อง “New Era of Marriage” เป็นเรื่องในมุมมองความแตกต่างของ สังคมเมืองและสังคมชนบท และอธิบายถึง “คู่รักที่มีฐานทางสังคมเท่าเทียมกัน” อย่างมีนัยสำคัญ จากแง่มุม หลายๆ แง่มุมของนักเขียนที่แสดงถึงปัญหาของการแต่งงานและครอบครัวของปัญญาชนในสังคมเมือง ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของการแต่งงาน และการเปิดเผยสถานภาพการแต่งงาน สาเหตุที่คนคิดและกังวล เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานและเรื่องครอบครัว บทความฉบับนี้ คือการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมของ Wang Hailing “อวสานการแต่งงาน” วิเคราะห์ สภาพปัญหาการแต่งงานและครอบครัวของปัญญาชนในเมือง ในบทแรกเป็นเรื่องราวของตัวละครสามคู่ที่มี สถานะมั่นคงในการแต่งงานมาเป็นระยะเวลานาน บทที่สอง ผู้เขียนวิเคราะห์ภาพลักษณ์ต่างๆ เมื่อเกิดการ วิกฤตที่ปะทะกันในการแต่งงาน ความแตกต่างของคนที่ก่อให้เกิดทางเลือกที่แตกต่าง เรื่องราวของมือที่สาม แนวความคิดแบบดั้งเดิม ความแตกตา่ งของสังคมเมืองกับสังคมชนบทที่นำไปสูก่ ารหยา่ รา้ งและครอบครัวแตกแยก ซึ่งจะอยู่ในบทที่สาม ส่วนบทที่สี่จะถกเถียงถึงปัญหาของการสมรสของนวนิยายของ Wang Hailing

KEYWORDS

Wang Hailing, อวสานการแต่งงาน, ปัญญาชนในสังคมเมือง, ปัญหาการแต่งงานและครอบครัว

FULL TEXT: