KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.2 July-December 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(Developing Indicator for Internal Educational Quality Assurance of Technical Colleges for Joining the ASEAN Community )

ยุทธศิลป์ ชูมณี

ABSTRACT

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค (2) สร้างรูปแบบและหาคุณภาพรูปแบบการประเมิน ความพรอ้ มในการเขา้ สูป่ ระชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค (3) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการประเมินความพรอ้ ม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ งและสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนำมาสรา้ งตัวบง่ ชี้ในการเตรียมความพรอ้ มในการเขา้ สูป่ ระชาคม อาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค จาก 110 แห่ง ทั่วประเทศ ขั้นที่ 2 การสรา้ งรูปแบบการประเมินผูวิ้จัยใชแ้ นวคิดการประเมินของนิโว และประเมินความเหมาะสม รูปแบบการประเมินความพรอ้ มในการเขา้ สูป่ ระชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค ขั้นที่ 3 การทดลองใชรู้ปแบบ การประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค โดยทดลองใช้รูปแบบประเมิน ในวิทยาลัยเทคนิค 1 แห่ง โดยเลือกแบบเจาะจงวิทยาลัยที่พร้อมในการให้เข้าทดลองใช้รูปแบบการประเมิน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค ได้ 50 ตัวบ่งชี้ และเมื่อนำตัวบ่งชี้ทั้ง 50 ตัว ไปวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยวิเคราะห์จากค่าดัชนี ความสอดคล้อง ทำให้เหลือตัวบ่งชี้ 43 ตัว แล้วทำการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก(Principal Component Analysis) พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 43 ตัว สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ (Component) ได้จำนวน 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 69.161 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการกำหนดชื่อองค์ประกอบ ต่างๆ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ องค์ประกอบที่ 2 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 3 การเตรียมความพร้อมด้านสังคมวัฒนธรรม 2. สร้างรูปแบบและหาคุณภาพการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัย เทคนิค การพัฒนารูปแบบการประเมินความพรอ้ มในการเขา้ สูป่ ระชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิคในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการประเมินจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของนิโว (Nevo, 1983) ร่วมกับศึกษา ผลการศึกษาและวิจัย สรุปเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของวิทยาลัยเทคนิค ได้ 5 องค์ประกอบการประเมิน คือ (1) เป้าหมายการประเมิน (2) ขอบเขตการประเมิน (3) การดำเนินการประเมิน ซึ่งประกอบดว้ ย ผูป้ ระเมิน เครื่องมือประเมิน วิธีการประเมิน และระยะเวลาในการ ประเมิน (4) การตัดสินผลการประเมิน ซึ่งประกอบดว้ ย เกณฑก์ ารประเมินและโปรแกรมการประเมินความพรอ้ ม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค และ (5) การรายงานผลและการนำผลการประเมินไปใช้ 3. ผลการใช้รูปแบบการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค คะแนนการประเมินความพร้อมของคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของวิทยาลัยเทคนิค พบว่าในองค์ประกอบที่ 3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีคะแนนมากที่สุด เท่ากับ 71.83 รองลงมา ได้แก่ ด้านภาษาและเทคโนโลยี มีคะแนนเท่ากับ 70.01 และด้านที่ต้องมีการพัฒนาตนเองในบาง ประเด็นเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ด้านวิชาการ ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 36.48 เมื่อพิจารณาความ เหมาะสมของรูปแบบการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (2) มาตรฐานความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ (3) มาตรฐานความเหมาะสม และ (4) มาตรฐานความถูกต้องแม่นยำ นั้นมีค่าอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

KEYWORDS

การพัฒนารูปแบบ, ประชาคมอาเซียน, วิทยาลัยเทคนิค Developing an Evaluation Model, ASEAN, Technical Colleges

FULL TEXT: