KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.2 July-December 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์คนไทยผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐ
(Students? Perceptions of Thai Teachers in an International Program at a Public Thai University )

พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์

ABSTRACT

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์คนไทยผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้หลักทฤษฎี Open and Axial Coding Techniques (Strauss and Corbin, 1990) และใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อหา ค่าสถิติพรรณนา อาทิเช่น ค่าเปอร์เซ็นต์ ประชากรที่เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน จากหลักสูตรนานาชาติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ชอบให้อาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native English Speaker Teachers) สอนในหลักสูตรนานาชาติมากกว่าอาจารย์คนไทย อย่างไรก็ตาม แมผู้เ้ ขา้ รว่ มวิจัยไดค้ าดหวังวา่ หลักสูตรนานาชาติตอ้ งมีอาจารยผ์ ูส้ อนเฉพาะที่เปน็ เจา้ ของภาษาเทา่ นั้น แตนั่กศึกษา บางส่วนยังต้องการให้มีทั้งอาจารย์คนไทยและอาจารย์ต่างชาติสอนร่วมกันในหลักสูตร เพราะนักศึกษารับรู้ ได้ว่าทั้งอาจารย์คนไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรมีบทบาท ในการสอนรายวิชาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญตามความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง

KEYWORDS

อาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ, อาจารย์ที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ, อาจารย์ คนไทย, ความคิดเห็นของนักศึกษา, หลักสูตรนานาชาติ Native English Speaker Teachers, Non-native English Speaker Teachers, Thai Teachers, Students’ Perceptions, International Program

FULL TEXT: