KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.1 January-June 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(FACTORS AFFECTING ON SUFFICIENCY ECONOMY BEHAVIOR OF PRATHOMSUKSA VI STUDENTS UNDER KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE III )

นางวรรณา แจ้งสว่าง

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 มี 4 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ อิทธิพล ของพ่อแม่/ผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร ครู และนักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพในโรงเรียน และอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปัจจัย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 74.40

KEYWORDS

ปัจจัยที่ส่งผล, พฤติกรรมนักเรียน, เศรษฐกิจพอเพียง Factors Aff ecting, Behavior, Suffi ciency Economy

FULL TEXT: