Department of Local Administration
“การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ตามมติที่ ๒ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔”

งานบริการ
1. งานด้านบริการกฏหมาย 2. งานด้านทะเบียน 3. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 6. งานด้านการศึกษา 7. งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 8. งานด้านรายได้หรือภาษี 9. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 10. งานด้านสาธารณสุข
# ชื่อหน่วยงาน อำเภอ งานที่เลือก
1 เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง 1,3,4,9
2 เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง 1,4,5,8
3 เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง 1,2,3,6
4 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง 2,3,8,10
5 เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง 1,2,9,10
6 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมือง 3,5,8,10
7 เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง 4,7,8,10
8 เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง 1,7,9,10
9 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง 7,8,9,10
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง 3,7,8,9
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง 1,4,7,10
12 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง 1,4,5,6
13 องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง 3,7,8,9
14 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง 3,6,7,8
15 เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย 2,3,4,7
16 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย 4,7,9,10
17 เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย 3,7,8,10
18 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย 3,6,8,9
19 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 7,8,9,10
20 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย 6,7,8,9
21 องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย 1,4,6,10
22 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย 3,4,8,10
23 เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า 6,8,9,10
24 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า 4,6,7,9
25 เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า 1,3,5,6
26 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า 3,5,8,9
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า 1,4,7,10
28 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า 1,3,6,7
29 องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า 4,6,7,8
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า 3,7,8,9
31 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า 3,6,7,9
32 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย 1,3,6,10
33 เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย 2,3,7,9
34 เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย 1,3,9,10
35 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย 1,4,8,10
36 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย 1,7,8,9
37 เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น 1,4,6,8
38 เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น 3,4,5,8
39 เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น 3,4,5,6
40 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น 3,5,7,8
41 องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอขุนตาล 3,6,7,9
42 เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว 1,2,4,5
43 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว 2,4,5,7
44 เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว 3,4,7,8
45 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว 3,6,8,9
46 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว 4,5,8,10
47 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว 3,5,7,9
48 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว 3,6,7,9
49 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 2,3,6,10
50 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 1,3,9,10
51 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 3,6,7,9
52 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง 2,5,6,8
53 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง 3,4,5,8
54 องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง 1,4,7,10
55 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง 3,8,9,10
56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง 6,7,8,10
57 เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน 2,3,6,7
58 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน 2,4,8,9
59 เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน 2,3,8,10
60 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน 3,6,8,9
61 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน 1,5,6,10
62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน 1,3,6,7
63 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน 3,6,8,9
64 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน 6,7,9,10
65 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน 3,4,5,8
66 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย 7,8,9,10
67 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย 3,7,8,9
68 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย 4,5,6,10
69 เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 4,6,7,10
70 เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน 4,6,9,10
71 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน 1,3,5,10
72 เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ 1,2,3,7
73 เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ 1,3,4,6
74 เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ 2,4,8,9
75 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ 1,6,7,9
76 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ 2,6,9,10
77 เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 3,5,8,9
78 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ 6,7,8,9
79 เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง 4,6,7,9
80 เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง 3,6,9,10
81 เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง 1,6,7,9
82 องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง 4,5,7,10
83 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง 1,3,7,8
84 องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง 1,5,7,10
85 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง 3,7,8,9
86 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง 1,5,8,10
87 เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด 4,5,9,10
88 เทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด 1,2,3,6
89 เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด 1,3,6,8
90 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด 3,5,8,9
91 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน 3,8,9,10
92 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน 4,5,6,10
93 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน 4,5,8,10
94 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน อำเภอพาน 3,7,9,10
95 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน 3,6,8,9
96 เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย 6,7,8,9
97 เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย 3,8,9,10
98 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย 3,4,5,8
99 เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย 3,4,7,10