Department of Local Administration
“การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ตามมติที่ ๒ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔”

80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | โทร : 0 5377 6000 ต่อ 1901