การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

"วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น"

"New Normal and Local Development Perspectives"

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564

ในรูปแบบ Online

POSTER

ประเด็นการนำเสนอผลงานวิจัย

1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

1.2 การบริการสุขภาพและสาธารณสุข

1.3 บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

1.4 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1.5 การพัฒนาศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัย

1.6 สังคมผู้สูงวัย

1.7 ความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับชุมชน

1.9 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์

2.1 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

2.2 เศรษฐกิจพอเพียง

2.3 การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล

2.4 การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน

2.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.7 การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี

2.8 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

2.9 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย

2.10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.11 การพัฒนาชุมชนและเมือง

3.1 นิเทศศาสตร์

3.2 ปรัชญา

3.3 ศิลปวัฒนธรรม

3.4 คติชนวิทยา

3.5 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน

3.6 สังคมวิทยา

3.7 ประชากรศาสตร์

3.8 มานุษยวิทยา

3.9 จิตวิทยา

3.10 ปัญหาสังคม

3.11 อาชญาวิทยา

3.12 กระบวนการยุติธรรม

3.13 มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม

3.14 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.15 ภูมิสารสนเทศ

3.16 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

4.1 การศึกษาหลักสูตรและการสอน

4.2 การวัดและประเมินผลการศึกษา

4.3 เทคโนโลยีการศึกษา

4.4 บริหารการศึกษา

4.5 จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา

4.6 พลศึกษา

4.7 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.8 การศึกษาพิเศษ

4.9 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม

4.10 การจัดการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

4.11 นวัตกรรมทางการศึกษา

5.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

5.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

5.4 กลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.1 บริหารธุรกิจ

6.2 การบัญชี

6.3 พาณิชยศาสตร์

6.4 เศรษฐศาสตร์

24-25th June’ 2021

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น

ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น

Proceedings

PROCEEDING การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

"วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 24 มิถุนายน 2564

DOWNLOAD PROCEEDINGContact us

  • Email address

    rdi@crru.ac.th

  • Phone Number

    +66 9512 68181

  • Location

    80 ม. 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100