2021-07-20T18:14:20+07:00

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนากระบวนการวิจัยในหัวข้อ Mis Concept : เทคนิคกำจัดจุดอ่อน ป้องกันทางตันงานวิจัย   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   วันที่ 2 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 - 12.00 น.  ผ่านระบบ [...]

2021-07-20T11:58:11+07:00

✨✨ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนภายนอก และการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนและนวัตกรรม (PMU) ✨✨ 📍 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุนันทา สมพงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และที่ปรึกษาวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  🗓 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ⏰ เวลา 09.30 - [...]

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ “การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม”

2021-07-01T11:14:50+07:00

ขอเชิญชวนประชาคมนักวิจัยพัฒนาพื้นที่ นักบริการวิชาการ ที่สนใจการเขียนบทความรับใช้สังคม ตามหลักการเขียนบทความวิชาการเพื่อสู่ตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคม ที่ครอบคลุม 7 หัวข้อ ตามหลักเกณฑ์ กพอ. ต้องไม่พลาด WS ครั้งนี้ อบรมออนไลน์ "การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00​ น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting [...]

Go to Top