ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

By |2021-05-11T14:39:51+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕

By |2021-05-11T14:38:48+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

By |2021-05-11T14:54:13+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ฯ การนำเสนอผลงานวิชาการฯ, ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

By |2021-05-11T14:36:33+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดภาระงานทางด้านการวิจัย

By |2021-05-11T14:34:28+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดภาระงานทางด้านการวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕

By |2021-05-11T14:33:19+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕
Go to Top