การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย งบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กรอบการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ [...]