RDI Home2021-06-29T11:28:59+07:00

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มร.ชร.

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย งบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กรอบการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [...]

Categories: ทุนภายใน|
” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “

อินโฟกราฟฟิก

งานวิจัยเด่น

CRRU Poll

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
Link เอกสาร ข่าวสาร
Go to Top