RDI Home2021-10-19T09:21:50+07:00

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มร.ชร.

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 แบบเสนอโครงการวิจัย DRMS LOGIN

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “

อินโฟกราฟฟิก

งานวิจัยเด่น

CRRU Poll

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ ครั้งที่ 12021-10-08T13:11:48+07:00

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
Link เอกสาร ข่าวสาร
Go to Top