สถาบันวิจัยและพัฒนา|rdi@crru.ac.th

RDI Home2022-01-05T14:47:18+07:00

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 แบบเสนอโครงการวิจัย DRMS LOGIN คู่มือการใช้งานระบบ DRMS

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)

อินโฟกราฟฟิก

งานวิจัยเด่น

CRRU Poll

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ ครั้งที่ 12021-10-08T13:11:48+07:00
[yop_poll id="1"]
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์
Go to Top