แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 61
แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่าย งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE. CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • News
  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch...
  Read More
 • News
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียน...
  Read More
 • News
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ...
  2018-01-09 Read More
 • News
  สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม"...
  Read More
 • News
  (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท้าทายไทย...
  Read More
 • News
  สสส. ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561...
  Read More


ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

NEWS

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดภาระงานทางด้านการวิจัย

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

- คู่มือการดำเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (22/10/2556)

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไขพิ่มเติม) (รวมฉบับที่ ๑,๒,๓,๔) (22/11/2556)

RDI SOCIAL


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates