ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

news

dfdf

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

[กรมส่งเสริมวัฒนธรรม] เรื่อง การรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน" 24 เม.ย. 60

เชิญชวนส่งบทคัดย่อ และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 AsTen Conference

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

RDI Activity

R-Center

DRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

NRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

R-Program

ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการทำวิจัย

R-Training

กิจกรรมฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

E-Journal Kasalongkham

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ, เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

Detail

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัย

Detail

ช่วงเวลาเพื่อการขอทุนสนับสนุนการวิจัย

จรรยาวิชาชีพวิจัย

Download

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Download

สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

OUR TEAM

Team of Research and Development Institute.

Contact With Us

Research and Development Institute.

RDI.CRRU


Research and Development Institute.
80 M. 9 Phahonyothin Road
T.Bandu Meuang District
Chiang Rai Province 57100
: rdi@crru.ac.th
: 0 5377 6104
: 0 5377 6227