แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ

Present

news

R-Center

DRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

NRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

R-Program

ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการทำวิจัย

R-Training

กิจกรรมฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

E-Journal Kasalongkham

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ, เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

Detail

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัย

Detail

ช่วงเวลาเพื่อการขอทุนสนับสนุนการวิจัย

จรรยาวิชาชีพวิจัย

Download

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Download

สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

OUR TEAM

Team of Research and Development Institute.

Contact With Us

Research and Development Institute.

RDI.CRRU


Research and Development Institute.
80 M. 9 Phahonyothin Road
T.Bandu Meuang District
Chiang Rai Province 57100
: rdi@crru.ac.th
: 0 5377 6104
: 0 5377 6227