ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

news

เว็บไซต์ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” (วช.)

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560

วช. จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านความมั่นคงเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2560

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3” เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัย "สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น

[สกสค.] ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

[สวก.] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

RDI Activity

R-Center

DRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

NRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

R-Program

ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการทำวิจัย

R-Training

กิจกรรมฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

E-Journal Kasalongkham

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ, เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

Detail

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัย

Detail

ช่วงเวลาเพื่อการขอทุนสนับสนุนการวิจัย

จรรยาวิชาชีพวิจัย

Download

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Download

สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

OUR TEAM

Team of Research and Development Institute.

Contact With Us

Research and Development Institute.

RDI.CRRU


Research and Development Institute.
80 M. 9 Phahonyothin Road
T.Bandu Meuang District
Chiang Rai Province 57100
: rdi@crru.ac.th
: 0 5377 6104
: 0 5377 6227