แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ข่าวสารการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ

Services R-Center

R-Program

ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการทำวิจัย

R-Training

การฝึกอบรม สัมมนา

Download

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ, เอกสารแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ประกอบในการทำวิจัย

Detail

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัย

Detail

ช่วงเวลาเพื่อการขอทุนสนับสนุนการวิจัย

จรรยาวิชาชีพวิจัย

Download

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Download

Contact With Us

Research and Development Institute.

RDI.CRRU


Research and Development Institute.
80 M. 9 Phahonyothin Road
T.Bandu Meuang District
Chiang Rai Province 57100
E-mail : rdi@crru.ac.th
Tel : 0 5377 6104
Fax : 0 5377 6227