สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE. CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

News

 • News
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การจัด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561...
  2018-03-13 Read More
 • News
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน : ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561...
  Read More
 • News
  วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา...
  Read More
 • News
  ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย  : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน...
  Read More
 • News
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย...
  2018-03-07 Read More
 • News
  มรภ.ชัยภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1...
  2018-03-02 Read More


ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

NEWS

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดภาระงานทางด้านการวิจัย

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

- คู่มือการดำเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (22/10/2556)

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไขพิ่มเติม) (รวมฉบับที่ ๑,๒,๓,๔) (22/11/2556)

RDI SOCIAL


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates